اهداف و ماموریت ها

به دنبال  مصوبه هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک در سال94  و برای تحقق اهداف تخصصی ، کمیسیون آموزش به منظور ارتقای آموزش و مهارت در صنایع پلاستیک ایجاد گردید. با توجه به رسالت و اهداف کمیسیون آموزش که کمک به توانمند سازی کارشناسان و مدیران و متخصصان در صنعت پلاستیک به منظور افزایش بهره وری و کیفیت بنگاه های اقتصادی و فعالان این صنعت می باشد، این مجموعه فعالیت خود را آغاز نمود.

کمیسیون آموزش با تشکیل جلسات مستمر با تدوین استراتژی و سیاست کاری در خصوص ارتقای سطح آموزش در انجمن ملی پلاستیک و تحقق آن و همچنین برنامه ریزی جهت ارتقا سطح دانش فنی صنعت پلاستیک و ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت و همکاری تشکل ها و نهادهای صنعت پلاستیک در جهت آموزش و همکاری با موسسات آموزشی ، اساتید دانشگاه ها و مدرسین صنعت جهت بهبود اهداف و وضعیت آموزش در صنعت پلاستیک فعالیت می نماید.

به موازات این اهداف ، تولید محتوای آموزشی ، بررسی درخواست سایر کمیسیون ها ، شناسایی قوانین و آیین نامه هایی که حامی ارتقا آموزش و مهارت در بنگاه ها ، چالش ها و موارد قابل پیگیری و بهبود و ارائه و پیشنهاد راهکارهای مناسب را نیز محقق می سازد. برای نیل به این اهداف ، کمیسیون با تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و انتخاب  کمیته های تخصصی موارد فوق را با توجه به اهداف کمیسیون بازنگری نموده و اجرایی می نماید.

از دیگر اختیارات آن می توان تعامل با مراجع ذیصلاح ملی و بین المللی در حوزه آموزش و وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، صنایع مختلف دولتی و غیر دولتی ، نهادها و موسسات و مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی و عقد تفاهم نامه های کتبی همکاری با آنها در حوزه آموزش و در چهار چوب برنامه ها و اهداف کمیسیون می باشد.

همه حقوق این سایت متعلق به انجمن ملی صنایع پلاستیک است